در این بروزرسانی برخی از باگهای  نرم افزار تریدی اس مکس 2017 (11 باگ در سرویس پک یک ، 114 باگ در سرویس پک دو و 24 باگ در سرویس پک 3) حل شده است. همچنین ویژگی های جدیدی در آپدیت شماره یک تریدی اس مکس اضافه شده است.

 Autodesk 3ds Max 2017 Final

دانلود سرویس پک Autodesk 3Ds Max 2017 SP1 :

با نصب سرویس پک سه نیازی به نصب این فایل نیست و فایل سرویس پک یک حذف شد.

در این پک یازده باگ و مشکل جزیی درورژن 2017 حل شده است، ویژگی های جدید و مشکلات حل شده در سرویس پک یک SP1 :

Animation

MAXX-31048    Bones animated using an HI IK Solver do not animate correctly after goal keyframe changes

MAXX-31047    “Compute Mixdown” in the mixer is causing crash

Core

MAXX-31056    Crash when opening some files in second session of 3ds Max

MAXX-31057    Crash when deleting coincident objects

Core MAXScript

MAXX-31064    MaxScript extended Standard material doesn’t support Show Realistic option

MAXX-31063    Maxscript Editor window scroll position after search is broken
Design Suite Interop

MAXX-31106    Import result in 3ds Max is incorrect for MotionBuilder FBX skeleton with SphericXYZ Rotation
FileIO

MAXX-31207    FBX presets not saving
Modeling Modifiers

MAXX-31082    Full DQ bind breaks mesh binding
Scene Converter

MAXX-31049    Scene converter crash when converting some Autodesk Materials
UI

MAXX-31054    Crash on startup with renamed Brush Presets toolbar

دانلود سرویس پک Autodesk 3Ds Max 2017 SP2 :

با نصب سرویس پک سه نیازی به نصب این فایل نیست و فایل سرویس پک دو حذف شد.

در این پک 114 باگ و مشکل جزیی درورژن 2017 حل شده است ،ویژگی های جدید و مشکلات حل شده در سرویس پک دو SP2 :

Animation

Animation Trajectory doesn’t render until you re-select an object

Bones animated using a HI IK Solver do not animate correctly after goal keyframe changes

Customer Error Report: “Compute Mixdown” in the mixer is causing a program error

Turning on Biped “Figure Mode” can cause program errors

Unlocalize some strings and tooltips under “MassFX” tab in “Command Panel”.

Core

pb1/pb2 parameters with TYPE_WORLD are not rescaled on load if object in a CA

Slow node creation / modifier application in complex scene

Adding a 3rd party plugin path isn’t saved properly when running 3ds Max 2017 in French

Add methods for controlling logging level via maxscript

Customer Error Report: Program error when deleting coincident geometry

Customer Error Report: Program error on startup due to poor debug output

Core MaxPlus

MaxPlus fail on set useshaderfx

Core MAXScript

getInterfaces does not return all class static interfaces

runtime exceptions can lose their descriptions

gw.text text color not working correctly

sysinfo.MAXpriority enum values incomplete

ValueHolderMember::set_value needs to protect its arg

MaxScript: Extended Standard material doesn’t support Show Realistic option

Maxscript Editor window scroll position after search is broken.

Save Selected (saveNodes) call using Maxscript on some custom rigs causes 3dsmax to hang indefinitely

Core SDK

Program error with Qt ParamBlock UI
FileIO

MotionBuilder FBX skeleton with SphericXYZ Rotation, Import result in 3ds Max is incorrect

MotionBuilder FBX skeleton with SphericXYZ Rotation, Import result in 3ds Max is incorrect
FBX presets not saving FileIO
running 3 instances of max will have the 3rd to a program error on file open
Revit FBX geometry scale import issue.
Error message when trying to save rendered image to protected location does not respect silent mode

Materials Material Editors

Customer Error Report: Program error on file load with second session when file accesses Autodesk Materials.

Modeling

Customer Error Report: Program error applying specific Blend material setup to object
Typo in ShapeMap and TextMap .manualHeight Alias
Point To Point selection is selecting a wrong polygon loops.
3D snap isn’t snapping to vertices on the same shape when Start New Shape parameter is unchecked
Tension engine doesn’t work with Poly Mesh representations of Cone and Cylinder objects
Alembic export does not follow naming spec convention
Snap not working with Editable Poly

Modeling Improvements

Edge loop – Selection with Shift creates unpredictable results.
Modeling Modifiers

Slices on cylinders and cones are badly converted to Editable Poly

Missing some modifiers on groups

Modeling UVW

UVW Unwrap – Flatten mapping spinners do not work

Rendering

Internal gammaMgr defaults are incorrect

Viewport errors reopening legacy files saved with 3ds Max 2017 SP1

Physical Sky not visible in Viewport

Warning: Expected structure “E” missing from “m” shader declaration
Scene Converter

Scene converterpProgram error when converting certain Autodesk Materials

Scene Converter: Replace hardcoded progress display with accurate count

Rendering MentalRay

Mental ray custom attributes added to a material even if mray is not present

Slate SDK

Particle Flow stacks on top of each other when reopened

Stingray Live Link

Add responsive UI for Stingray DX shader material in 3dsmax

Text tool

Using underlines in TextPlus text causes odd behavior when deleting characters

TextPlus doesn’t show up in the global search
UI

Customer Error Report: Program error on startup with renamed Brush Presets toolbar
Cropped Quick Pelt Dialogue in HDPI UI
Right click does not deactivate spinner up/down arrows
Viewport Configuration – Display Performance tab has cutoff UI when Windows DPI scaling set to 110%
Sub-Object icons in Modifier Stack do not appear when modifier Off in Renderer is enabled
MAXX-30130 Blurry icons in Curve editor (and a couple other places)
Changing color swatch in Physical Exposure Control will generate many Undo events
Workspace settings revert to Template workspace after closing/re-opening 3ds Max 2017
Add Qt Point2 Spinners to support UI binding to paramblock TYPE_POINT2 parameter
QT Node and Texmap button refresh issues
QT Spinner used different click and drag cursor than the legacy spinners
Numerical Expression tool leaves Physical Camera Exposure Control fields white
QtParamUIRep SetTooltip implementation
Edit/Editable Poly icon update
Text in the rendering dialog has a different background color
Text clipping: Lots of text is clipped when DPI scaling not 100%, 125%, 150% and 200%
Rendering frame – UI disappears on a mouse click
Track Set : Dialog need to refresh properly when resized
App button icon is not DPI aware
Spinners in “Physical Camera Exposure Control” not working as expected
QT Spinners with animated parameters don’t return to value after Undo or Redo
Resize modifier stack icons so that they don’t overlap background outline
Sub-Object icons always appear in top modifiers in stack from modifiers/base object
QT Spinner: Integer spinner for date/time scrolls 1 value past maximum and minimum when dragging
Spinner: Some spinners will not work with click drag when starting at default value
QT Spinner for integers scales up slowly during click & drag
Qt spinner support for Numeric Expression Evaluator (Ctlr+N)
Qt spinner: Display red outline to indicate a keyframe at current frame
QT Spinner: Doesn’t use internal step scale during click & drag
Implement a Qt Button TEXMAP type Drag n Drop behavior
Qt spinner support for wrap cursor near spinner
Relative offset does not work for Integer Qt Spinners, QmaxSpinBox
Spline Select missing sub-object icons in Modifier Stack view
Implement a Qt Button TEXMAP type
Replace plus/minus bmp in Editable Poly and Edit Poly
Sun Positioner: Some spinners will result in +/- 0.1 value difference than at start of click-drag action instead of exactly where it started
Sun Positioner: Spinners with keys will register Drag+Right-Click as end of drag and remain at last value in spinner UI.
Sun Positioner: Date & Time rollout spinners don’t work with single clicks.
Editable Spline, Edit Spline, Spline Select – Rollout and Modifier Stack icons
Update UV Editor Loop Icons
Modifier stack sub-object icons scale properly to system DPI scaling
Camera mode cursors match DPI scaling
Modifier stack sub-object icons – Implementation – Edit Normals, Fillet/Chamfer, HSDS
Update Modifier panel icons – HSDS, Hair&Fur
Mesh Select icons update
Poly Select icons update
Edit Mesh icon update
Edit Patch icon update
Make Qt Param wrapper aware of tab param
Make Spinner.cur DPI aware
Percentage spinners do not display proper scaled value
Create multiRes icons for biped motion panel – Keyframing Tools, Layers, Copy/Paste, Motion Capture rollups
Curve Editor / make keyframe handle DPI aware
Update Vertex and Loop/Ring icons in UVUnwrap Editor
Implement Qt Color Button Drag n Drop behavior
Implement Qt Button TEXMAP type Cut/Copy/Clear/Paste behavior
Implement Qt Color Button Copy/Paste behavior
The vertex number doesn’t change on the Modifier Command Panel rollup (Vertex XX selected).
Move QMaxRollup.h and QMaxRollupContainer.h to maxsdk
Cursor does not change to arrow over QToolButton
Biped motion panel: Integrate rollup multi res icons

Viewports Nitrous

Making copy of Physical Camera can cause 3ds Max to a program error

Cut doesn’t work properly on mirrored objects

Viewport Performance Improvement

Viewport Performance mode with fast shader override improvement

دانلود تریدی مکس 2017 +سرویس پک Autodesk 3Ds Max 2017 SP3 (جدید):

قبل از دانلود فایل ها نرم افزار میکروتورنت را دانلود نمایید و فایلهای دانلود شده را با این نرم افزار اجرا نمایید  : دانلود میکروتورنت

تست سرویس پک سه با موفقیت  انجام شد. 

ویژگی های جدید و مشکلات حل شده در سرویس پک SP 3:

Animation:

 • MAXX-32209 Curve Editor values shown in comma, typing in with points
 • MAXX-32549 TMCache – exporting CAT animation produces flipped animation and 3ds Max lockup
 • MAXX-30809 Customer Error Repor with Cloth

Components Integration:

 • MAXX-32392 OGS Security Update
 • MAXX-32393 FileIO Security Update

File IO:

 • MAXX-32404 Merge OBJ import / export change to 2017
 • MAXX-32404 OBJ Export/Import Presets settings dialog is not DPI aware and has cutoff buttons
 • MAXX-32706 X-Ref objects are scattered randomly in 3ds Max 2017
 • MAXX-30487 OBJ importer corrupts geometry
 • MAXX-31073 OBJ Import with Multi/Sub Object Material is not complete
 • MAXX-21929 OBJ exporter breaks uvs when there are specified normals
 • MAXX-32715 Fix obejct xrefs in 3ds Max 2017

Materials:

 • MAXX-32439 Select by material is broken

Maxscript:

 • MAXX-32380 Initialising a Maxscript array using by-Ref entries creates an array with the dereferenced values only ( not the intact byRef ValueRef’s )
 • MAXX-32665 Light Lister error loading scene with lights that have custom attributes

MCG:

 • MAXX-32428 Fix MCG Vector and INode parameters
 • MAXX-32683 ProceduralContext.ms fails in Network render mode

Modeling:

 • MAXX-29938 Can not change Boolean operation type before add operand.
 • MAXX-32583 Error when changing subobject level with some modifers

Rendering:

 • MAXX-32550 Arnold: cannot open EXR in the image viewer when rendering with multiple AOVs
 • MAXX-32440 Corruption of gamma settings in 3dsmax.ini when writing to maxscript varaibles
 • MAXX-32675 Creating multiple Arnold lights disconnects the parameter UI
 • MAXX-32676 Mesh picking is not canceled when user leaves an Arnold mesh light’s modify tab

UI:

 • MAXX-32562 The second displayed Tab is empty when opening Render Setup for Mental Ray and Iray

دانلود آپدیت یکAutodesk 3Ds Max 2017 Update1 (جدید):

Download

حجم : 145 مگابایت

تست آپدیت یک با موفقیت  انجام شد. 

ویژگی های جدید Autodesk 3Ds Max 2017 Update1 :

 native implementation of Blended Box Mapping, Data Channel Modifier (uses information derived from the mesh and allows you to re-purpose that data in different forms such as a selection, a map channel, vertex color, crease weight, etc.), updated Max to Arnold integration, 3DS Max Asset Library 1.3, Level Sync with Autodesk Stingray

instagram پیج ما در اینستاگرام (گالری آثار کاربران)

دانلود اولین بروز رسانی مکس 2017 , SP1,دانلود Extension تریدی اس مکس 3Ds Max 2017 – دانلود سرویس پک 2 تریدی اس مکس 2017 – دانلود SP2 مکس 2017Extension و سرویس پک 3Ds Max 2017