نام هنرمند : فرهاد یوسفی
تاریخ مصاحبه : ۷ مرداد ۱۳۹۸
مصاحبه کننده : محسن امیدوار

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

 

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه :

فعالیت فرهاد یوسفی در برخی از فیلم های سینمایی :

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

فیلم خداحافظ دختر شیرازی

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

 

تدریس جلوه های ویژه توسط فرهاد یوسفی در ارمنستان :

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

مصاحبه با فرهاد یوسفی متخصص جلوه های ویژه

فرهاد یوسفی Farhad Yoosefi

فهرست