محاسبه مساحت زمین و مسافت طی شده در یک مسیر با استفاده از google maps

گام نخست :

محاسبه مساحت زمین با استفاده از google maps

ورود به سایت گوگل مپ : https://www.google.com/maps

گام دوم :

محاسبه مساحت زمین

کلیک راست بر روی صفحه و انتخاب نقاط بر روی نقشه

گام سوم :

محاسبه مساحت زمین
فهرست