آموزش شبیه سازی آب در تریدی اس مکس

 

آموزش شبیه سازی آب در تریدی اس مکس

شبیه سازی آب با استفاده از سیستم ذره ای در مکس – شبیه سازی آب با استفاده از سیستم پارتیکل 3ds max