بیشترین مشتریان خدمات پردازش ابری ؟

پردازش ابری

در بررسی هایی که به تازگی صورت گرفته مشخص شده است که مردم اروپا بیشترین استفاده کنندگان خدمات پردازش ابری Cloud Computing در دنیا هستند و روز به روز بر تعداد این استفاده کنندگان افزوده میشود.

ادامه مطلب …